Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 19.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 19.6.2020 t.j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Protest prokurátora
4.Rôzne
9.Diskusia
10.Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Verejné obstarávanie stavebného dozoru pre rekonštrukciu kotolne

Obec Povrazník predkladá výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na poskytnutie služby „Stavebný dozor“ v rámci stavby „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“.

Miesto stavby: Kultúrny dom Povrazník, parcela KN-C 1/1
Predpokladaný termín realizácie: jún 2020 až november 2020

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Výzva na predloženie ponuky

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.1_Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.3_Projektová dokumentácia s výkazom výmer

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Príloha č.4_Energetický audit_upravený

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Prílohy A.

Verejné obstarávanie – Stavebný dozor – 2020/06 – Prílohy B.

Viac

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 10.6.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 10.6.2020 t. j. streda o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
4. Schválenie vykonávania inej zárobkovej činnosti podľa § 18 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb.hl. kontrolóra obce
5. Protest prokurátora
6. Rozpočtové opatrenie 1/2020
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Diskusia
9. Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce

Viac
1 2 3 4 5 42