Inflačná pomoc II.

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 Eur.
Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.
Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022 osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poľa trvalého/prechodného pobytu; elektronickými prostriedkami

Viac informácií:
Sprievodný list s informáciou a žiadosťou z Úradu práce
Leták

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 5.12.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 5.12.2022 t.j. pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Inventarizácia majetku k 31.12.2022
4. Rozpočtové opatrenie č.4/2022
5. Návrh rozpočtu 2023-2025
6. Návrh termínov zasadnutí v roku 2023
7. Diskusia
8. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Referendum 2023/01

Informácie pre voliča

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h, zúčastniť sa ho môže občan SR, ktorý v deň referenda dovŕši 18 rokov. Voliť je možné na území SR vo volebnom okrsku, kde je občas zapísaný alebo aj v inom na základe hlasovacieho preukazu príp. poštou.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: povraznik@povraznik.sk

E-mailová adresa na posielanie „Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ je: povraznik@povraznik.sk
Kontaktná osoba: Ivona Patrášová, tel.: 0915 074 990,
Obecný úrad: Povrazník 22, 976 55

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?referendum

Informácie pre voliča

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

Utvorenie okrskov pre referendum

Viac
1 2 3 4 5 53