Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva 1.12.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2020. t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti HK obce Povrazník – Výsledky kontroly č.1/POV/2020
5.Návrh VZN a prevádzkový poriadok cintorína
6.Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
8.Rôzne
9.Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce…

Viac

Výzva Štátnych lesov SR v súvislosti so žiadosťami o vrátenie užívacích práv

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa par. 22 zákona 229/1991 Z.z., aby svoje podania doplnili v lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy. Ak vlastník údaje neopraví ani nedoplní, hľadí sa na to, akoby žiadosť ani nepodal.

Lesy SR – sken výzvy

Viac

Novinka na stránke – sekcia Cintorín

SPOLOČNOSŤ 3WSlovakia s.r.o. v spolupráci s obecným úradom Povrazník pripravila pre Vás virtualnycintorin.sk.

Často si pri návšteve cintorína spomenieme na príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť hrob v ktorom je pochovaný je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov. Takúto informáciu sa dá však pohodlne a rýchlo zistiť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Povrazník, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Povrazník. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.

Samotné údaje nájdete v hlavnom menu pod názvom Cintorín alebo na portáli www.virtualnycintorin.sk.

Portál slúži nielen občanom obce Povrazník, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež informačné tabule ktoré budú inštalované priamo na cintoríne Povrazník.…

Viac
1 2 3 4 5 44