Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.11.2022

Pozývame Vás na slávnostné – ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2022 t.j. nedeľa o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu s nasledovným programom:

 1. Otvorenie – hymna SR
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do OZ a o výsledku voľby starostu
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
 6. Schválenie programu zasadnutia
 7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 9. Príhovor novozvoleného starostu
 10. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle par.12 zákona 369/1190 Z.z.
 11. Voľba komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 12. Určenie zástupcu starostu obce
 13. Schválenie inventarizačnej komisie pre vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2022
 14. Diskusia
 15. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Zverejňovanie zmlúv od 1.11.2022

Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Povrazník bude od 1.11.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.…

Viac

Výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 2022

Výsledky volieb a hlasovania sú nasledovné:

Počet zúčastnených voličov : 89 zo 120 oprávnených voličov, čo je 74% účasť
Počet platných hlasovacích lístkov : 87

Hlasovanie na starostu:

1. Ivona Patrášová – 70 hlasov
2. Ing. Mário Hanzel – 17 hlasov

Hlasovanie na poslancov obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Ivana Pinkasová – 77 hlasov
2. Peter Majer – 68 hlasov
3. Janka Telúchová – 50 hlasov
4. Ing. Alena Mikulínová – 40 hlasov
5. Juraj Fekiač – 35 hlasov


6. Peter Mikloš – 35 hlasov
7. Peter Telúch – 30 hlasov
8. Mária Polcerová – 26 hlasov
9. Mário Hanzel – 23 hlasov

Vzhľadom na rovnaký počet hlasov kandidáta Petra Mikloša a Juraja Fekiača bol žrebovaním zvolený Juraj Fekiač.

Ivona Patrášová, starostka obce …

Viac

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja 2022

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

A. Do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja boli zvolení:

(Meno, priezvisko, politická strana)
Volebný obvod č. 1 Banská Bystrica
Mgr. Jakub Gajdošík, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Milan Lichý, nezávislý kandidát
Ing. Martin Turčan, nezávislý kandidát
Ing. Mgr. David Kapusta, nezávislý kandidát
Ing. arch. Tomáš Sobota, Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia, Občianska konzervatívna strana
Mgr. Marek Modranský, nezávislý kandidát
Mgr. art. Viera Dubačová, ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA, Demokratická strana
Ing. Igor Kašper, SME RODINA
Volebný obvod č. 2 Banská Štiavnica
Mgr. Mikuláš Pál, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 3 Brezno
JUDr. Tomáš Abel, PhD., nezávislý kandidát
Mgr. Martin Juhaniak, nezávislý kandidát
Ing. Miroslav Fašang, nezávislý kandidát
Mgr. Daniel Struhár, nezávislý kandidát
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., IWE., nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 4 Detva
Mgr. Stanislav Horník, nezávislý kandidát
Mgr. art. Roman Malatinec, HLAS – sociálna demokracia
Ing. Ján Šufliarský, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 5 Krupina
Mgr.…

Viac

Ste pripravení na vykurovaciu sezónu 2022/23?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste sa o komíny, vykurovacie telesá a dymovody dôkladne starať.

Štatistika požiarovosti: Rok 2021
Ukazovateľ Počet požiarov Priama škoda (€) Uchránené hodnoty (€) Usmrtené osoby Zranené osoby
Požiare zapríčinené v dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov  a komínov v okrese Banská Bystrica 8 1 000 68 000 0 0
z toho:          
špára v komíne 1 1 000 4 000 0 0
iná porucha vykurovacích telies, dymovodov                   a komínov 7 0 64 000 0 0

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia, či použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktoré je určený !…

Viac
1 2 3 4 5 52