Plošné testovanie 23.1.2021 (aktualizované)

Oznamujeme občanom, že testovanie pre našu obec bude prebiehať v sobotu 23.1.2021 na MOM Strelníky v čase od 7,30 hod do 21,00 hod.

Občania sa budú testovať podľa čísla domov nasledovne :

Číslo domu Čas testovania
4 – 33 od 8,30 hod.
34 – 52 od 12,00 hod.
53 – 92 od 16,30 hod.

Prosíme občanov aby dodržali rozpis s ohľadom na ostatných občanov a občanov zo Strelník.

Pre deti do 10 rokov a občanov nad 65 rokov platia výnimky podľa zverejnených usmernení ÚRVZ.

Ivona Patrášová
starostka obce…

Viac

Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva 1.12.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2020. t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti HK obce Povrazník – Výsledky kontroly č.1/POV/2020
5.Návrh VZN a prevádzkový poriadok cintorína
6.Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
8.Rôzne
9.Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce…

Viac

Výzva Štátnych lesov SR v súvislosti so žiadosťami o vrátenie užívacích práv

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa par. 22 zákona 229/1991 Z.z., aby svoje podania doplnili v lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy. Ak vlastník údaje neopraví ani nedoplní, hľadí sa na to, akoby žiadosť ani nepodal.

Lesy SR – sken výzvy

Viac
1 2 3 4 43