Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín CKN 146

Žiadateľ Alena Mikulínová, Povrazník 34 požiadal o výrub drevín rastúcich na parcele č. CKN 146, v k.ú. Povrazník, vedených na LV č. 74 a to:
1 ks Smrek obyčajný a 5 ks Tuja obyčajná

Celé oznámenie

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky do 5 dní.

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.2.2022

Pozývame Vás na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 22. februára 2022 o 18:30 na obecnom úrade s programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021
 4. Presun nevyčeraných prostriedkov z rozpočtu obce 2021 do rozpočtu obce 2022 na rekonštrukciu fasády OÚ a KD
 5. Odpredaj pozemku na základe Uznesenia č. 35/2019
 6. Informácia o hospodárení obce za rok 2021 a stav financií k 31.12.2021
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver
Viac

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 18.1.2022

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako zastavaná plocha a nádvorie , parc. č. C KN – 1811 v k.ú. Banská Bystrica , vedené na liste vlastníctva č. 4073 a to:

Robinia pseudoacacia – 1 ks , obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 163 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu Zhoršeného zdravotného stavu, presýchania koruny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad 976 55 Povrazník 22, alebo elektronicky na e-mail: povraznik@povraznik.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Ivona Patrášová, starostka obce
Dátum zverejnenia : 18.1.2022…

Viac

Na čo si dať pozor v oblasti s výskytom medveďa?

NAŠA OBEC BOLA ZARADENÁ MEDZI LOKALITY S VÝSKYTOM MEDVEĎA HNEDÉHO

Kvôli nesprávnemu nakladaniu s odpadom preniká medveď hnedý bližšie k ľudským obydliam.
Fakt, že človek ponúka medveďovi ľahko dostupnú potravu, u medveďa postupne vyvolá nežiadúcu zmenu správania, pri ktorej môže dôjsť k strate plachosti a k zmene spôsobu jeho obživy.
Takéto jedince sa častokrát nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života, zdržiavajú sa v blízkosti ľudských obydlí, čím
sa stávajú hrozbou pre ľudí a domáce či hospodárske zvieratá.
Umytý obal v zbernej nádobe nezapácha a nie je lákadlom pre medveďa.
Ľahostajný postoj k zabezpečeniu odpadu a nedôsledné triedenie odpadov môže viesť k nebezpečným, ba život ohrozujúcim
stretom s divou zverou, prípadne môže dochádzať k škodám na majetku obyvateľov či obce.

 • DÔKLADNE TRIEDIŤ ODPADY Z PLASTOV
 • OBALY Z PLASTOV PRED ODHODENÍM DO ŽLTEJ ZBERNEJ NÁDOBY PORIADNE UMYŤ

Plagát – Medveď hnedý

Viac
1 2 3 4 48