Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z., ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že je možné nahliadnuť do strategického dokumentu

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1
Je možné robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Povrazníku.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.
Písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica .

Ivona Patrášová, starostka obce

Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Viac

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 25.5.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2021 t. j. v utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
  5. Záverečný účet obce za rok 2020
  6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Ivona Patrášová
Starostka obce…

Viac

Testovanie COVID 19 od 10.5.2021

Oznamujeme občanom, ktorí budú potrebovať test, že testovanie bude prebiehať každý pondelok po nahlásení sa na Obecnom úrade Strelníky.
Po nahlásení bude testovanie možné v čase od 16,00 hod. do 17,00 hod. v hasični na Strelníkoch.

Ivona Patrášová
starostka obce…

Viac

Povraznícke oblátky na predaj

Ponúkame na predaj oblátky v originálnej krabičke Povrazníka :
škoricovo – jablkové
lieskovo – orieškové
kakaové s čokoládovou príchuťou
Cena : 1 krabička 70g á 1,50 €
Oblátky si môžete kúpiť na obecnom úrade alebo na tel. čísle 0915 074 990 pre seba či svojich blízkych ako darček ku kávičke.

Viac
1 2 3 4 46