Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 17.1.2023

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2023 t.j. utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie kúpy a predaja podielu nehnuteľnosti :
pozemok, parc. č. 135 o výmere 381 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v podjel 1/36 evidovaný na príslušnom LV
pozemok, parc. č. 136 o výmere 727m2 ‚ druh pozemku Záhrada, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 1/36 evidovaný na príslušnom LV
stavba, súp. Č. 7, na parcele parc. č. 135, popis stavby Rodinný dom, zapísaná na LV Č. 317 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 2/6 evidovaný na príslušnom LV

4. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Spustenie merania rýchlosti

Vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz bol dnes spustený merač rýchlosti pri vstupe do našej obce. Pokiaľ neprekročíte predpísanú rýchlosť merač nesvieti. Rozsvieti sa až po prekročení rýchlosti 50 km/hod.
Merač je v mieste oproti cintorínu a zberného miesta triedeného odpadu. Zároveň bolo na tomto mieste namontované osvetlenie, aby tak bol pohyb obyvateľov v tejto časti bezpečný.

Logo Allianz

Viac
1 2 3 4 53