Deň obce 2018

Obec Povrazník pozýva všetkých občanov, rodákov a milovníkov nášho kraja na tohoročný Deň obce a stretnutie rodákov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. júla 2018 so začiatkom o 13:00 v areáli bývalej škôlky. Tešiť sa môžete ako obyčajne na spriaznených ľudí a priateľov, folklórne vystúpenia, občerstvenie i zaujímavosti zo života obce. Po štvrtej hodine zahrá do tanca aj kapela ZBM z Brezna.

Tešíme sa na Vás.…

Viac

22. ročník Zdola Ponickýho mlyna

Obec Poniky Vás pozýva na 22. ročník DFF ZDOLA PONICKÝHO MLYNA A STRETNUTIE RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE, ktoré sa bude konať 2.-3. júna 2018. Tešiť sa môžete na krojovaný svadobný sprievod, folklórne vystúpenia, ukážky remesiel, výstavu i premietanie. Príďte a pozvite aj vy tých svojich rodákov, rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

Celý program

Viac

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ týmto informuje všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva, že tzv. dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,
  • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.…

Viac

ŠAJBES 2018

Obuj krpce, obleč kitlu a príď si zakrepčiť na Šajbes, ľudovú veselicu, ktorá sa bude konať 14. apríla o 20:00 hodine v KD Strelníky. Do tanca zahrá ĽH NÁTURA. Príchodné je 7 EUR. Viac informácií plagát_SAJBES2018.

Viac

Schôdza urbáru

Tohtoročné valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Povrazník sa bude konať v sobotu 24. marca 2018 o 15:30 v sále obecného úradu. Všetkých členov žiadame o účasť alebo o splnomocnenie iného člena na hlasovanie.…

Viac
1 2 3 4 27