Oznámenie StVPS pre občanov k zmene ceny vodného a stočného od 12.9.2022

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s :

oznamuje občanom, že na základe rozhodnutia ÚRSO s účinnosťou od 12.9.2022 došlo k zmene ceny vodného a stočného, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.

Za účelom urýchlenia zistenia stavu vodomeru boli preto zákazníkom, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, zaslané SMS-ky pre zaslanie foto a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie. Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená aby pre nahlásenie stavu prednostne využili túto možnosť.

Občania, ktorí neobdržali i-SMS, alebo aplikáciu i-sms nemôžu využiť môžu stav vodomeru oznámiť jedným z nasledovných spôsobov

• e-mailom na adresu cc@stvps.sk alebo na e-mail adresy, ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk
• zaslaním SMS na tel.číslo: +421 902 020 419
• alebo telefonicky na tel.číslo Call centra: 0850 111 234 a na tel. čísla ktoré sú zverejnené na www.stvps.sk

Pri nahlasovaní stavu vodomeru e-mailom alebo sms je potrebné uviesť:
meno a priezvisko, adresu odberného miesta, dátum a stav vodomeru.

Vzhľadom na obmedzené možnosti pri preberaní telefonických hovorov v pracovných dňoch od 7.30 do 15.00 hod. doporučuje dodávateľ oznámenie zaslať formou SMS alebo e-mailu.

Za ústretovosť a pochopenie Vám dodávateľ vody ďakuje.…

Viac

Fitness na Povrazníku

V obci Povrazník sme otvorili s finančnou podporou BBSK verejné športovisko – exteriérové fitness. Prevádzkové hodiny sú pre občanov počas pracovných dní pondelok až piatok.

Podpora BBSK

Viac

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.8.2022

Pozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Povrazník, ktoré sa bude konať dňa 23.8.2022, utorok, o 18:30 na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Rozpočtové opatrenie č.3 2022
  4. Informácia o organizácii volieb do samosprávy obce a VÚC
  5. Rôzne
  6. Záver

Starostka obce Ivona Patrášová
Pozvanka na zasadnutie OZ 20220823

Viac

Výpis uznesenia zo dňa 24.5.2022 – Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Uznesenie č.19/2022
K bodu 11 : Určenie rozsahu výkonu starostu pre volebné obdobie 2022-2026

Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Povrazník na 75% úväzok.

Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac
1 2 3 4 5 6 52