Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18.12.2018

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2018 t.j. utorok o 18,00 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Zloženie sľubu poslancov – Ing. Mário Hanzel, Bc. Ivana Pinkasová
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019
5. Schválenie komisií a predsedov komisií
6. Schválenie zástupcu starostu
7. Informácia o možnosti odpredaja pozemku pod bytovkou novozaloženému združeniu vlastníkov bytov
8. Návrh aktivít a podujatí obce na rok 2019
9. Diskusia
Záver