Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.2.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2020 t. j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
 4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
 5. Informácia o hospodárení za rok 2019
 6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
 7. Rôzne
 8. Diskusia, záver
Viac

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2019 t.j. pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
 4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
 6. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na vykurovanie
 7. Žiadosť o odpredaj pozemku E7156 , výmera 57m2 Anna Potančoková, Povrazník 41
 8. Príprava a organizácia Dňa obce
 9. Rôzne
 10. Diskusia, záver

Ivona Patrášová
Starostka obce…

Viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na druhý polrok 2019

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v druhom polroku 2019 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

 1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Povrazníku
 2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce – evidencia, vyrubovanie miestnych daní a poplatkov od roku 2017 po súčasnosť
 3. Kontrola rozpočtového hospodárenia obce Povrazník za rok 2019
 4. Kontrola vedenia účtovníctva obce Povrazník za rok 2019
 5. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ

 1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2020
 2. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.)

Vyvesené na úradnú tabuľu obce 29. 5. 2019…

Viac

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 23.4.2019

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2019, t.j. v utorok o 18:30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu a návrhovej komisie
 3. Žiadosť p.David Zdenek o odpredaj pozemku /Schválenie predaja pozemku 179/28 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže /
 4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v reg.C KN parcela č.26/2 o výmere 1012 m2
 5. Rozpočtové opatrenie č.1/2019 – návrh na zmenu rozpočtu
 6. Príprava programu a organizácia Dňa obce
 7. Rôzne
 8. Diskusia, záver

Ivona Patrášová
Starostka obce…

Viac