Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.2.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 28.2.2020 t. j. piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
  4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
  5. Informácia o hospodárení za rok 2019
  6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
  7. Rôzne
  8. Diskusia, záver