Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.2019 t.j. pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
  4. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
  5. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom obce
  6. Schválenie predloženia žiadosti ŽoNFP na vykurovanie
  7. Žiadosť o odpredaj pozemku E7156 , výmera 57m2 Anna Potančoková, Povrazník 41
  8. Príprava a organizácia Dňa obce
  9. Rôzne
  10. Diskusia, záver

Ivona Patrášová
Starostka obce