Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na druhý polrok 2022

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v druhom polroku 2022 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2023;
2. Kontroly vykonávané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad);
3. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
4. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.);
5. Sledovanie zmien relevantných právnych predpisov a kontinuálne vzdelávanie.

Vyvesené na úradu tabuľu dňa 10. 5. 2022
Zvesené z úradnej tabule dňa: ……………….

V Povrazníku dňa 10. 5. 2022

Ing. Katarína Sýkorová, PhD. v. r.
hlavná kontrolórka obce Povrazník