Pozvánka na zasadnutie OZ 24.5.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2022 t.j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2022
5. Schválenie veliteľa a strojníka DHZO
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
7. Indikatívna ponuka banky
8. Kultúrne podujatie MDD a Jánska vatra
9. Návrh na úpravu VZN o daniach a poplatkoch
10. Schválenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022- 2026
11. Schválenie rozsahu úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
12. Diskusia
13. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce

Pozvánka OZ máj 2022