Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 3 a § 170 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 180/2014 Z. z.“) možno Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je:

povraznik@povraznik.sk

Lehota na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie uplynie v utorok 11. februára 2019 o 24 hod.

Okrem povinných údajov, ktoré má obsahovať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka (§ 169 ods. 2 a § 170 ods. 2 Zákon č. 180/2014 Z. z.) odporúčame uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu delegovaného člena a náhradníka, čím sa urýchli informovanie a operatívnosť jednania v styku s delegovanými členmi a náhradníkmi komisií.

V Povrazniku 24.01.2019 Ivona Patrášová – starosta obce