Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 18.1.2022

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Povrazník ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica, požiadal o výrub drevín rastúcich na pozemkoch vedených ako zastavaná plocha a nádvorie , parc. č. C KN – 1811 v k.ú. Banská Bystrica , vedené na liste vlastníctva č. 4073 a to:

Robinia pseudoacacia – 1 ks , obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou – 163 cm

Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že výrub je potrebné uskutočniť z dôvodu Zhoršeného zdravotného stavu, presýchania koruny .

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad 976 55 Povrazník 22, alebo elektronicky na e-mail: povraznik@povraznik.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

Ivona Patrášová, starostka obce
Dátum zverejnenia : 18.1.2022