V októbri začína ďalší kurz o inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 21.09.2012 – Združenie Priatelia Zeme-CEPA pripravujú už štvrtý turnus vzdelávacieho kurzu o inteligentnej energetike na Poľane. Má pripraviť ďalších zástupcov samospráv, občanov a študentov žijúcich v tomto vidieckom regióne na budúcu koordináciu regionálnej energetiky. Doteraz kurz absolvovalo už 50 účastníkov, z nich 36 s certifikátom.

Viac

K inteligentnej energetike na Poľane

Ponická Huta, 10.09.2012 Zo štyroch mikroregiónov okolo Poľany uniká cez dovoz fosílnych palív a elektriny každý rok 400 až 800 Eur na obyvateľa. Až polovicu tepla a značnú časť elektriny je pritom možné ušetriť a zvyšok by mohli pokryť obnoviteľné zdroje energie, najmä biomasa a slnko. Ak by to región dokázal, stal by sa energeticky sebestačný a uvoľnil by obrovské finančné zdroje pre vlastný rozvoj.

Viac

Hasičský deň 2012

Pri príležitosti 85-eho založenia výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Povrazníku pozývame všetkých mladých i starších hasičov, no i Vás ostatných, ktorí sa chcete zúčastniť osláv, na Hasičský deň.

 

Viac

Europrojekt „Potravinová pomoc“

Potravinová pomoc v núdzi

 

            Slovenská republika sa tohto roku prvýkrát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre odkázané osoby, v tomto programe je zapojených ďalších dvadsať členských štátov Európskej únie.

            Obecný úrad Povrazník bude pri doručovaní potravín spolupracovať s dizlokovaným pracoviskom Skuteckého 4 Banská Bystrica.

Komu je potravinová pomoc určená?

            V podmienkach našej obce je pomoc (maximálne 20 kg pšeničnej hladnej múky a 20 kg bezvaječných cestovín) určená ľuďom, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke, ďalej osobám na hranici životného minima a nepracujúcim dôchodcom – poberateľom starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, pričom výška dôchodku nepresahuje 305,- €. Potravinová pomoc patrí aj deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, poručníctvo).

Čo majú určené osoby urobiť, aby mohli pomoc prijať?

            Tí, čo poberajú dávku v hmotnej núdzi a tí, čo sú na hranici životného minima, si potvrdenie o tom vyžiadajú na úrade práce.

            V prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti ten, komu je dieťa zverené, predloží právoplatné rozhodnutie súdu.

            Dôchodcovia predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku.

            Vyššie spomínané potvrdenia a rozhodnutia je potrebné predložiť na obecný úrad v Povrazníku do 26.7.2011

 

Informačný leták k potravinovej pomoci

Viac

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

eea_grants.png     norway_grantsstatnyznak_SR

Názov podprojektu:
Zabezpečenie úspor energie prostredníctvom rekonštrukcie
Verejného osvetlenia v obci Povrazník
 
Tento projekt bol spolufinancovaný
z Finančného mechanizmu EHP,
z Nórskeho finančného mechanizmu
a zo štátneho rozpočtu SR.
 
 
Konečný prijímateľ: obec Povrazník
Celková výška podprojektu: 19.550,11 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 17.595,08 EUR
Zhotoviteľ: PROGRES – HL, s.r.o. Banská Bystrica
Začiatok realizácie prác: 22.6.2009
Ukončenie realizácie: 30.6.2009
 
osv1.png 
 osv2.png 
Viac
1 55 56 57