Poučenie k voľbám 5. marca

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Dátum a čas konania volieb: Voľby do NR SR sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
Miesto konania volieb: Obecný úrad

Voľbu prenosnou urnou nahlasujte na tel.č.: 0918 / 465 472

Komisii ste povinní preukázať sa platným občianskym preukazom.

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsr