Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 25.5.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 25.5.2021 t. j. v utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
  5. Záverečný účet obce za rok 2020
  6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

Ivona Patrášová
Starostka obce