Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Podľa § 6 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z., ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že je možné nahliadnuť do strategického dokumentu

„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030“.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-banskobystrickeho-samospravne-1
Je možné robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade v Povrazníku.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené.
Písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame doručiť na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica .

Ivona Patrášová, starostka obce

Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030