Pozvánka na rokovanie Obecného zastupiteľstva 1.12.2020

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2020. t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1.Otvorenie
2.Schválenie programu a návrhovej komisie
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Správa o kontrolnej činnosti HK obce Povrazník – Výsledky kontroly č.1/POV/2020
5.Návrh VZN a prevádzkový poriadok cintorína
6.Návrh VZN miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023
8.Rôzne
9.Záver

Ivona Patrášová,
Starostka obce