Výzva Štátnych lesov SR v súvislosti so žiadosťami o vrátenie užívacích práv

Lesy SR vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa par. 22 zákona 229/1991 Z.z., aby svoje podania doplnili v lehote 6 mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy. Ak vlastník údaje neopraví ani nedoplní, hľadí sa na to, akoby žiadosť ani nepodal.

Lesy SR – sken výzvy