Pozvánka na výročnú schôdzu DHS 2024

Výbor dobrovoľného hasičského zboru v Povrazníku, Vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.1.2024 t.j. v sobotu o 17:00 hod. v zasadačke KD.

PROGRAM:

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti za rok 2023
4. Správa o hospodárení za rok 2023
5. Správa revíznej komisie
6. Plán hlavných úloh na rok 2024
7. Diskusia
8. Uznesenie
9. Záver

Žiadame členov organizácie, aby si priniesli 5.-€ na zaplatenie členskej známky. V prípade, že sa nemôžeš zúčastniť VČS, zakúp si členskú známku u pokladníka (I.Kováč ml.) najneskôr do 30.3.2023. Hasiči, ktorí nemajú zakúpené známky za predchádzajúce roky, si ich môžu zakúpiť na schôdzi. Po ukončení schôdze bude podané občerstvenie.

Ivan Kováč, predseda DHZ