Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.11.2021

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2021 t. j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1.polrok 2022
4. Komunitný plán soc. služieb 2021-2030
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022 -2024
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2022-2024
7. Termíny zasadnutí OZ v roku 2022
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce