Pozvánka na zasadnutie OZ 1.12.2023

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2023, t.j. v piatok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2024
5. Rozpočtové opatrenie č.3/2023
6. Návrh rozpočtu na rok 2024-2026
7. Zásady hospodárenia s majetkom obce
8. VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely KN C 180/6, 187/3
10. Inventarizácia
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce