Zámer predaja pozemku – Fekiač – zo 14.11.2023

Obec Povrazník v súlade s ustanoveniami § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predať predmetný pozemok kúpnopredajnou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľa.
Predmetným pozemkom je novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu č. 44583486-061/2023 zo dňa 10.10.2023, a to:
• pozemok C – KN parc. č. 180/36, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2
• pozemok C – KN parc. č. 187/6, druh pozemku: vodná plocha o výmere 7 m2
od pozemku C – KN parc. č. 187/3, druh pozemku: vodná plocha o výmere 582 m² (výmera podľa nového stavu: 575 m²) vedenom na LV č. 1, kat. územie: Povrazník, obec Povrazník, zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor

žiadateľovi: Kristián Fekiač, trvale bytom Povrazník 10, 976 55 Ľubietová

Celý dokument zámeru