Pozvánka na zasadnutie OZ 27.2.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2024, t.j. v utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Informácia o určení spádovej materskej škôlky
/V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov /
5. Informácia o hospodárení a stave financií k 31.12.2023
6. Návrh na úpravu cintorína po výrube
7. Príprava podujatia osláv obce pri príležitosti 600 rokov prvej písomnej zmienky o obci
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce