Pozvánka na zasadnutie OZ 27.5.2024

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 27.5.2024, t.j. v pondelok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na 2.polrok 2024
5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2023
6. Správa audítora za rok 2023
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Povrazník za rok 2023
8. Záverečný účet obce Povrazník za rok 2023
9. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu
10. Príprava osláv dňa obce
11. Diskusia
12. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce