Rozhodnutie OU BB o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument „Regionálna integrovaná územná stratégia BBK, verzia 1.2“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“).

Rozhodnutie_OUBBK_RIUS1_2