Ste pripravení na vykurovaciu sezónu 2022/23?

Nestihli ste tento rok vyčistiť a skontrolovať Váš komín? Robíte veľkú chybu! S nástupom chladných dní sa začína vykurovacia sezóna, ktorej treba venovať značnú pozornosť. Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Vzhľadom na to, že dochádza k významnému počtu požiarov z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov, pri ktorých vznikajú nevyčísliteľné škody na majetku, nehovoriac o tom, že každoročne vyhasne niekoľko ľudských životov. Aby ste predišli ničivým katastrofám, mali by ste sa o komíny, vykurovacie telesá a dymovody dôkladne starať.

Štatistika požiarovosti: Rok 2021
Ukazovateľ Počet požiarov Priama škoda (€) Uchránené hodnoty (€) Usmrtené osoby Zranené osoby
Požiare zapríčinené v dôsledku poruchy, nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov  a komínov v okrese Banská Bystrica 8 1 000 68 000 0 0
z toho:          
špára v komíne 1 1 000 4 000 0 0
iná porucha vykurovacích telies, dymovodov                   a komínov 7 0 64 000 0 0

Aby Vás nepostihlo niečo podobné, je potrebné predchádzať chybám, ktoré sa na vzniku požiarov priamo podieľajú. Viete, o ktoré chyby najčastejšie ide?
1. Nevhodný výber druhu palivového spotrebiča do daného prostredia, či použitie iného paliva do spotrebiča, než na ktoré je určený !

2. Nepravidelné čistenie a kontroly komínov – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol, predpisuje nasledovné lehoty na kontrolu a čistenie komínových telies:

• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za:
– 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,
– 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
– 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
• ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
– 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
– 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.
• v občasne užívaných stavbách raz za 2 roky
Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.
Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôže používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.
Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.
Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.
3. Inštalácia spotrebiča alebo dymovodu mimo bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých materiálov (pre tuhé palivá je to 80 cm alebo vzdialenosť určená výrobcom)!
4. Zanedbanie konštrukčného stavu komína (netesnosti, špáry a pod.)!
5. Neodborné pripojenie spotrebiča ku komínu (môže to vykonať len kominár alebo revízny technik komínov)!

Okrem chýb, ktorým je potrebné predchádzať, poznáme aj niekoľko zásad, ktoré je naopak potrebné dodržiavať:

1. Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru.
2. Nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny ako sú napríklad benzín, petrolej či denaturovaný lieh.
3. Inštaláciu vykurovacích telies zverte do rúk vždy len odborníkom.
4. Dbajte na to, aby vykurovacie teleso (pece, krby a pod.) malo nehorľavú ochrannú podložku proti tepelnému účinku popola alebo horúcich tuhých častíc paliva vypadnutých z otvoru na prikladanie paliva alebo z popolového otvoru vykurovacieho telesa.
5. Popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob.
6. Dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez aickej regulácie.
7. Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné horľavé materiály.

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331€.
„Čas, ktorý venujete preventívnym opatreniam stojí za spokojnejší spánok
Vás a Vašich blízkych !!!“
Plagát – Ste pripravení na vykurovaciu sezónu 2022