Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5.2.2019

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, konaného dňa 5.2.2019:

Uznesenie č.1/2019
K bodu 2. schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Povrazník
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
proti: 0
zdržali sa: 0
Schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení
Predseda Bc. Ivana Pinkasová, členovia Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.2/2019
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Určuje
a. Ing.Mária Hanzela za zapisovateľa
b. Bc.Ivanu Pinkasovú a Dušana Potančoka za overovateľov zápisnice

Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová.
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc,Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.3/2019
K bodu 3. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo Povrazník
Zvolilo
Ing.Katarínu Sýkorovú PhD, bytom Slovenská Ľupča, Ľupčianska 28 za Hlavnú kontrolórku obce s nástupom od 11.2.2019
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.4/2019
K bodu 4. Schválenie veliteľa DHZ Stanislava Potančoka
Obecné zastupiteľstvo Povrazník
Schvaľuje
Stanislava Potančoka za veliteľa DHZ
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.5/2019
K bodu 5. Schválenie predaja pozemku 26/2 formou obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Povrazník schvaľuje prebytočnosť pozemku, parc. č. 26/2 s výmerou 1012 m2, zapísaného na LV č. 484 pre obec Povrazník okres Ban.Bystrica kat. úz.Povrazník a zámer jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.6/2019
K bodu 6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Schvaľuje
podmienky obchodnej verejnej súťaže podľa uznesenia č.5/2019 podľa prílohy č.1

Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc,Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.7/2019
K bodu 7. Žiadosť o odpredaj pozemku 179/28 formou obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Povrazník
Berie na vedomie žiadosť p.David Zdenek , Kremnička 3, Banská Bystrica o kúpu pozemku č.179/28 K.u.Povrazník
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.8/2019
K bodu 9. Schválenie zmluvu o združení obcí s názvom Banskobystrické regionálne združenie obcí a účasť obce v združení
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Schvaľuje
zmluvu o združení obcí s názvom Banskobystrické regionálne združenie obcí a účasť obce v združení

Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0

Uznesenie č.9/2019
K bodu 10. Informácia o finančnej situácii obce po ročnej závierke k 31.12.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Povrazník
Berie na vedomie
Informácia o finančnej situácii obce po ročnej závierke k 31.12.2018
Prítomní poslanci Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok , Bc.Ivana Pinkasová .
Hlasovali za: Bc.Ján Kantor, Ing.Mário Hanzel, Dušan Potančok, Bc.Ivana Pinkasová
proti: 0
zdržali sa: 0
Ivona Patrášová, starostka obce