Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku C KN č. 26/2

Obec Povrazník v zmysle uznesenia OZ č. 4-5/2018 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:
pozemok v registri C KN parcela č. 26/2 o výmere 1012 m2, druh pozemku: Trvalý trávny porast, zapísaný na liste vlastníctva č. 484 , vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, okres Banská Bystrica, obec Povrazník, katastrálne územie Povrazník

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Povrazník, na internetovej stránke obce http://www.povraznik.sk .

2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke, kde uvedie meno, adresu záujemcu a označenie „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“

V obálke záujemca predloží:
a) špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou,
c) čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej alebo právnickej osoby o tom, že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
d) vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi,
e) telefonický a internetový kontakt na záujemcu,
f) číslo účtu záujemcu pre prípad vrátenia finančnej zábezpeky,

3. Špecifikácia
a) Pozemok sa ponúka výhradne v celosti.
b)Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 2,32,- Eur/m2, slovom Dve eurá tridsaťdva centov za štvorcový meter pozemku v zmysle znaleckého posudku č. 26/2019 vypracovaného znalcom Ing.Alena Pacerová pre účely prevodu vlastníckych práv,
evidenčné číslo: 910498

4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.

5.Miesto a termín podávania návrhov:
Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Povrazník 22, najneskôr do 31.3.2019 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne, alebo v ktorom nebude splnená niektorá zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

6. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotia poslanci Obecného zastupiteľstva Povrazník a schvália návrh na víťaza obchodnej verejnej súťaže.

7. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom do 15.5.2019.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje:

  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy,
  • právo súťaž zrušiť alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže,
  • v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu, ktoré nemenia obsah, vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,
  • v prípade predloženia návrhu, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti, návrh odmietnuť,
  • právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

9. Víťaz obchodnej verejnej súťaže bude povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok pri podpise zmluvy. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže je povinný predložiť návrh na vklad do katastra nehnuteľností najneskôr do 7 dní po termíne poukázania kúpnej ceny na účet vyhlasovateľa.

Zasadnutie hodnotiacej komisie sa uskutoční v termíne najneskôr do 10.5.2019

V Povrazník, 18.2.2019
Ivona Patrášová, starostka obce

Verejná obchodná súťaž – predaj pozemku CKN 26/2 – podmienky