Zverejnenie počtu obyvateľov obce Povrazník

Obec Povrazník v zmysle § 16 ods. 9 posledná veta zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, www Povrazník.sk a v miestnom rozhlase) počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014.

Obec Povrazník k dnešnému dňu eviduje 141 obyvateľov obce Povrazník

Dokument s oznamom