Nové verejné obstarávanie – kotolňa 2020/03

Obec Povrazník zvereňuje dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác s názvom zakázky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrneho domu Povrazník“

Predpokladaná hodnota zákazky: 118 871,07 Eur bez DPH
Začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Lehota viazanosti cenovej ponuky: Do 31.12.2020

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a obce Povrazník.

Dokumentácia:
VO kotolňa 2020/03 – Výzva na predloženie ponuky
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia s výkazom výmer
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 4 – Energetický audit
VO kotolňa 2020/03 – Prílohy A
VO kotolňa 2020/03 – Prílohy B