Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku podľa §11 ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení a § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 18/2022 zo dňa 24.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Povrazníku, 30.6.2022
Ivona Patrášová, starostka obce