Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb v roku 2022

Obec Povrazník v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spôsobom v mieste obvyklým, že počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (t. j. k 10. 06. 2022) je 146.