Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.8.2022

Pozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Povrazník, ktoré sa bude konať dňa 23.8.2022, utorok, o 18:30 na obecnom úrade s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Rozpočtové opatrenie č.3 2022
  4. Informácia o organizácii volieb do samosprávy obce a VÚC
  5. Rôzne
  6. Záver

Starostka obce Ivona Patrášová
Pozvanka na zasadnutie OZ 20220823