Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“

Obec Povrazník, ako verejný obstarávateľ podľa§ 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”) vyhlásil súťaž na predmet zákazky „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník“. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webových stránkach verejného obstarávateľa a stránke partnerskej dohody 19.11.2018 (ďalej len “Výzva na predkladanie ponúk”).
Týmto vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zrušil použitý postup zadávania zákazky nakoľko sa v procese verejného obstarávania zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásene.
Zadanie zákazky bude opätovne vyhlásené novým postupom verejnej súťaže podľa aktuálneho zákona o Verejnom obstarávaní.

Oznámenie o zrušení