Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 17.1.2023

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 17.01.2023 t.j. utorok o 17,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie kúpy a predaja podielu nehnuteľnosti :
pozemok, parc. č. 135 o výmere 381 m2, druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v podjel 1/36 evidovaný na príslušnom LV
pozemok, parc. č. 136 o výmere 727m2 ‚ druh pozemku Záhrada, zapísaný na LV Č. 32 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 1/36 evidovaný na príslušnom LV
stavba, súp. Č. 7, na parcele parc. č. 135, popis stavby Rodinný dom, zapísaná na LV Č. 317 pre k.ú. Povrazník, v
podiele 2/6 evidovaný na príslušnom LV

4. Záver

Ivona Patrášová, Starostka obce…

Viac

Spustenie merania rýchlosti

Vďaka finančnej podpore Nadácie Allianz bol dnes spustený merač rýchlosti pri vstupe do našej obce. Pokiaľ neprekročíte predpísanú rýchlosť merač nesvieti. Rozsvieti sa až po prekročení rýchlosti 50 km/hod.
Merač je v mieste oproti cintorínu a zberného miesta triedeného odpadu. Zároveň bolo na tomto mieste namontované osvetlenie, aby tak bol pohyb obyvateľov v tejto časti bezpečný.

Logo Allianz

Viac

Inflačná pomoc II.

Dňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 Eur.
Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.
Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022 osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poľa trvalého/prechodného pobytu; elektronickými prostriedkami

Viac informácií:
Sprievodný list s informáciou a žiadosťou z Úradu práce
Leták

Viac
1 2 3 4 5 6 57