Obmedzenie úradných hodín v súvislosti s mimoriadnou situáciou

Vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie a potreby prijatia výnimočných opatrení, oznamujeme občanom, že Obecný úrad Povrazník bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti. Dňom 13.3.2020 ruší úradné hodiny. V nutných prípadoch je potrebné komunikovať telefonicky alebo elektronicky. Kontakty sú uvedené na webovej stránke, alebo úradnej tabuli.
Uvedené opatrenie platí do odvolania. O jeho zrušení vás budeme informovať.

Dôrazne žiadame občanov o dodržiavanie pokynov vyhlásených Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky.

Kontakty:
Starostka obce Ivona Patrášová: 0915074990
mail: povraznik@povraznik.sk
ekonomsl@gmail.com -nepretržite…

Viac

Nové verejné obstarávanie – kotolňa 2020/03

Obec Povrazník zvereňuje dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác s názvom zakázky: „Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrneho domu Povrazník“

Predpokladaná hodnota zákazky: 118 871,07 Eur bez DPH
Začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie realizácie: do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Lehota viazanosti cenovej ponuky: Do 31.12.2020

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 a obce Povrazník.

Dokumentácia:
VO kotolňa 2020/03 – Výzva na predloženie ponuky
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia s výkazom výmer
VO kotolňa 2020/03 – Príloha č. 4 – Energetický audit
VO kotolňa 2020/03 – Prílohy A
VO kotolňa 2020/03 – Prílohy B

Viac

Ponuka kominárskych služieb

Poskytujeme kompletné kominárske služby v Banskobystrickom kraji. Čistenie a kontrola komínov, vložkovanie komínov, sanačné práce v nadstrešných častiach, frézovanie dechtu, dopájanie spotrebičov, rekonštrukcie komínov … a veľa iného.

Kominárstvo Muži v čiernom s.r.o
Kominár Andrej Gasper
Člen cechu krbárov, kachliarov a kominárov SR
web: https://kominarbb.sk/
tel: 0918/101 429…

Viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11.3.2020

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 11.3.2020 t. j. streda o 18:30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Schválenie ceny za predaj pozemku parc.č. C 176/2 a 176/7 na základe uznesenia č.40/2019 pre SVB Povrazník
4. Schválenie ceny za predaj časti pozemku parc.č. C 180/6 na základe uznesenia č.35/2019 pre Soňu a Juraja Fekiačovcov
5. Informácia o hospodárení za rok 2019
6. Zápis ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2019
7. Rôzne
8. Diskusia, záver…

Viac
1 2 3 4 5 6 42