Výrub 2ks agátu

Obec Strelníky, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 2 ks drevín, druhu Agát biely ( Robinia pseudoacacia L.).s obvodom kmeňov 70 a 70 cm, ktoré rastú v tesnej blízkosti cestnej komunikácii na pozemku KN-C č. 179/23 k.ú. Povrazník. Žiadosť bola odôvodnená prehustením náletových drevín a ohrozovania bezpečnosti na miestnej komunikácii, pri ktorej v tesnej blízkosti stromy rastú a sú naklonené nad cestou. Hrozí vyvrátenie stromov.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 22.10. 2021 o 09.00 hod so stretnutím pozvaných na OÚ Povrazník č. 22.

Viac informácií v prílohe.
Oznámenie o začatí konania – výrub 2ks agátu – 14.10.2021

Viac

Kutlúrne podujatie 12.9.2021

Obec Povrazník Vás srdečne pozýva v nedeľu 12.9.2021 o 15,00 hodine v KD Povrazník na vystúpenie Folklórneho súboru Debnár z Ľubietovej s hosťami programu:
Richard Datko z Nemeckej – heligónka
Jozef Kostúr z Podkoníc – fujara, píšťalka a spev

Vstupné je dobrovoľné.…

Viac

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 31.8.2021

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa bude konať v utorok, 31.8.2021 o 18:30 na obecnom úrade s programom:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu a návrhovej komisie
  3. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly č.1/POV/2021
  4. Voľba prísediacich v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z. o súdoch a prísediacich
  5. Rozpočtové opatrenie č.3/2021
  6. Správa nezávislého audítora za rok 2020
  7. Vyhlásenie zvonice za miestnu pamätihodnosť
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Ivona Patrášová, starostka

pozvánka_OZ_20210831

Viac
1 2 3 4 5 6 51