Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku podľa §11 ods. 3 zákona SNR č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení a § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 18/2022 zo dňa 24.05.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Povrazníku bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Povrazníku, 30.6.2022
Ivona Patrášová, starostka obce…

Viac

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 24.6.2022

Okresné riaditeľstvo hasišského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 23.6.2022 00:00 hod. až do odvolania.

V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Viac v prílohe.

Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.5.2022

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Povrazník, ktoré sa uskutoční dňa 24.5.2022 t.j. utorok o 18,30 hodine na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu a návrhovej komisie
3. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
4. Rozpočtové opatrenie č.2/2022
5. Schválenie veliteľa a strojníka DHZO
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
7. Indikatívna ponuka banky
8. Kultúrne podujatie MDD a Jánska vatra
9. Návrh na úpravu VZN o daniach a poplatkoch
10. Schválenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2022- 2026
11. Schválenie rozsahu úväzku starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
12. Diskusia
13. Záver

Ivona Patrášová, starostka obce

Pozvánka OZ máj 2022

Viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Povrazník na druhý polrok 2022

Na základe ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bude činnosť hlavnej kontrolórky obce Povrazník v druhom polroku 2022 zameraná na:

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Povrazník

ĎALŠIA ČINNOSŤ
1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce za rok 2023;
2. Kontroly vykonávané v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad);
3. Vybavovanie podnetov v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
4. Iná činnosť podľa potreby (napr. pomoc pri vypracovaní a úprave interných smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce, kontroly vykonané na základe spolupráce s inými orgánmi verejnej správy atď.);
5. Sledovanie zmien relevantných právnych predpisov a kontinuálne vzdelávanie.

Vyvesené na úradu tabuľu dňa 10. 5. 2022
Zvesené z úradnej tabule dňa: ……………….

V Povrazníku dňa 10. 5. 2022

Ing. Katarína Sýkorová, PhD. v. r.
hlavná kontrolórka obce Povrazník…

Viac
1 2 3 4 5 6 53